انتخاب اعضاء برتر در سال 1396 PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۰

فراخوان انتخاب اعضاء برتر در سال 1396

اعضاء محترم باشگاه فرم زير را تكميل و حداكثر تا تاريخ 27/9/1396 جهت انتخاب اعضاء برتر به دفتر باشگاه ارسال فرمايند.

جدول امتيازدهي فعاليت هاي اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان